0977888875

Ngày 31/8/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 135/2015/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Mua bán nợ Việt Nam (gọi tắt là DATC).

Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau:

– Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

– Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

– Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn các ngành nghề khác hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 135/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 và thay thế Thông tư 79/2011/TT-BTC.

Quy chế quản lý tài chính Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Từ ngày 01/11/2016, Thông tư 134/2016/TT-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ có hiệu lực.

Theo đó, DATC có thể thực hiện đầu tư vốn ra ngoài công ty dưới các hình thức sau:

Tham khảo  Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý

– Góp vốn không thông qua hoạt động mua bán nợ để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới;

– Sử dụng tài sản và nợ đã mua để góp vốn, chuyển nợ thành vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

– Mua toàn bộ doanh nghiệp khác;

– Mua công trái, trái phiếu, các công cụ nợ khác, mua lại trái phiếu, hối phiếu do DATC phát hành; đầu tư tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hưởng lãi.

– Các hình thức đầu tư khác theo quy định pháp luật sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Thông tư 134/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest

Tin nên xem